Zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia ooś


Lubień Kujawski dnia 18.11.2010r
INW 7624-17/2010
 
 
 
 
                                                         Zawiadomienie

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 15.11.2010r. wydano postanowienie znak INW 7624-17/2010 stwierdzające potrzebę wykonania oceny oddziaływania na środowisko w toku postępowania w sprawie wydania na rzecz firmy PPH CONTO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grodziskiej 39 w Poznaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do wytopu tłuszczy zwierzęcych we wsi Kaliska na działce o nr ewidencyjnym 232/69.
 
Niniejszą informacje podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie.
metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (18 listopada 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (18 listopada 2010, 10:23:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1005