Obwieszczenie OŚ 7624-4/2009

Lubień Kujawski dnia 29.12.2009
OŚ 7624-4/2009
 
 
 
 
 
 
                                        Zawiadomienie
 
Na  podstawie  art.  33  ust. 1 ustawy z dnia 3  października  2008  r.  o  udostępnianiu informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 
 
podaje do publicznej wiadomości,
 
 
 
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na: budowie hali produkcyjno - magazynowej oraz budynku biurowo-socjalnego wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski na działce o numerze ewidencyjnym 232/65- obręb Kaliska, o powierzchni 9,6940 ha w ramach toczącego się na wniosek Bio Future Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piłsudskiego 3 postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania ww. decyzji dla tego zadania jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
Zgodnie  z  §  3  ust.  1  pkt 44  i  52 a  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9 listopada  2004  roku  w  sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  257, poz.  2573  z  późn.  zm.), planowane  przedsięwzięcie  zaliczane  jest do inwestycji mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko.
Dla  w/w  przedsięwzięcia  Burmistrz  Lubienia  Kujawskiego  postanowieniem  z  dnia 19.05.2009roku znak OŚ 7624-4/2009 ustanowił obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
Wniosek  o  wydanie  decyzji  wraz  z  „Raportem  o  oddziaływaniu  na  środowisko”  jest udostępniony do  wglądu  w  Urzędzie  Miejskim  w  Lubieniu  Kujawskim, Wydział Inwestycji pokój nr  18 w  godz.  730  -  1500.  Strony mają  prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania (art. 10 kpa).
Zgodnie  z  art.  33  ust.  1  ustawy z dnia 3  października  2008  r.  o  udostępnianiu informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  informuje  się  o  możliwości składania  uwag   i   wniosków   w   sprawie   w   terminie   21   dni   od   dnia   ogłoszenia  niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 29.12.2009 r. w siedzibie w/w Wydziału – pok. Nr 18. Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia ( art. 35).
 
Zgodnie  z  art.  35  §  5  Kpa  do  terminów  załatwienia  sprawy  nie  wlicza  się  terminów przewidzianych w  przepisach  prawa  do  dokonania  określonych  czynności,  okresów zawieszenia  postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
 
Otrzymują:

Bio Future Sp. z o. o ul. Piłsudskiego 3
00-078 Warszawa

Pani Grażyna Adamska Biuro Projektów „Ortech”
ul. Łęgska 5, 87-800 Włocławek

BIP Gminy Lubień Kujawski
Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim
Tablica ogłoszeń Sołectwa Kaliska  

załącznik (4008kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (29 grudnia 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (29 grudnia 2009, 14:43:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 721