Obwieszczenie INW-7624-7- Z-2008o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lubień Kujawski dn. 25.09.2008

INW-7624-7 /Z//2008

Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.10, art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)oraz art. 31, 32 oraz art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150) Burmistrz Lubienia Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 25.09.2006r.na wniosek WINDPROJEKT SP.Z O.O. z siedzibą w Inowrocławiu  przy ul. Królowej Jadwigi 20, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  o wydanie decyzji             o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającej na:
Budowie jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi na działkach nr 6 i 15 położonych w miejscowości Golska Huta, gm. Lubień Kujawski.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 28 Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty uzyskania niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, w godzinach od 8 – 15, pokój nr 18.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca –WINDROJEKT SP.Z O.O..
2. Strony w  postępowaniu
3. tablica ogłoszeń,
4. Biuletyn Informacji Publicznej

metryczka


Wytworzył: P.Wiktorski (25 września 2008)
Opublikował: Marek Tyczyński (26 września 2008, 23:27:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1208