Zarządzenie Nr: 46/2005


 
Burmistrza Lubienia Kujawskim
z dnia 08 listopada 2005 r.
 
w sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy na 2006r.
 
          Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 1996 roku Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 119 i 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)
 
 
B u r m i s t r z   L u b i e n i a   K u j.
u c h w a l a    c o   n a s t ę p u j e:
 
$ 1.
 
Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2006 rok w wysokości:
 
DOCHODY                       - 13.324.500 zł
WYDATKI                        - 13.324.500 zł
 
W pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków obejmujący projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej na 2006 rok z załącznikami:

Wykaz zadań inwestycyjnych.
Przychody i wydatki zakładu budżetowego.
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Plan dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.
Plan dotacji z budżetu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy.
 Informację o stanie mienia komunalnego.
Prognozowanie kwoty długu na 2006 rok i lata następne.
Przychody i rozchody budżetu gminy.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Informację opisową do projektu budżetu.  
$ 2.
 
Przyjęty projekt budżetu na 2006 rok przedłożyć:
 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim celem dalszego nadania biegu prac nad jego uchwaleniem zgodnie z przyjętą procedurą,
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

 $ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Wytworzył: W.Mordzak (14 listopada 2005)
Opublikował: Magdalena Semkło (14 listopada 2005, 10:43:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1250