Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnych wykazach danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku


Lubień Kujawski dnia 26.05.2021 
INW.6721.1.2020
 


OBWIESZCZENIE  
 
Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 2, 4a, 5, 7, 23 d ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021 poz.  241), zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o:
  1. projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych Kaliska i miasto Lubień Kujawski (STREFA MIESZKALNO-PRZEMYSŁOWA),
  2. o stanowiskach, o których mowa w art. 53 ust. 1 w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.
  3. o prognozie oddziaływania na środowisko na potrzeby ww. planu,
  4.  o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1 do ww. miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
  5. opracowaniu ekofizjograficznym na potrzeby ww. planu .
 
Niniejszą informacje podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kaliska oraz miasto Lubień Kujawski.


                                                     Burmistrz Lubienia Kujawskiego

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (26 maja 2021)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (26 maja 2021, 13:11:08)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (1 czerwca 2021, 11:22:12)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 78