Zarządzenie Nr 28/2007


Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27 września 2007 roku
w sprawie powołania Komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i tryb pracy
 


Na podstawie § 10 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Lubień Kujawski stanowiącego załącznik  do Uchwały Nr.XXIV/138/05 Rady  Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20.04.2005 r
zarządza się co następuje :
1.Powołuje się Gminną Komisję Stypendialną , która będzie prowadziła działalność w roku  szkolnym  2007/2008 .
2.W skład  komisji wchodzą :
    Urszula Makowska –Kryska – przewodnicząca
    Anna Bielec –członek
    Katarzyna Augustyniak –członek
    Grażyna Ziemska – członek
3.Komisja zbiera się na posiedzeniach  w terminach ustalonych przez Burmistrza .
4.Do zadań Komisji należy :
-  wstępna kwalifikacja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego pod względem spełniania kryteriów uprawniających  do otrzymania pomocy materialnej ,określonych w § 2 i § 13 ust 1-2 Regulaminu .
-  rozpatrzenie wszystkich przypadków sytuacji materialnej uczniów , kwalifikujących się do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym z urzędu , na podstawie posiadanych informacji o trudnej sytuacji materialnej uczniów , w tym celu Komisja z pomocą pracowników prowadzących obsługę biurową Komisji dokumentuje sytuację materialną uczniów kwalifikujących się do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym z urzędu .
-  przedstawienie propozycji wysokości stypendiów i zasiłków w  indywidualnych sprawach ustalonych według kryteriów w § 13 ust.6-7 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów .
5.W decyzji o przyznaniu stypendium  ustala się czy będzie ono płacone miesięcznie , czy też w innych ratach .
6.Zasiłek szkolny ustala się ,oceniając sytuację materialną związaną ze zdarzeniem losowym każdego ucznia indywidualnie .
7.Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół .
8.Obsługę biurową prac Komisji prowadzi Referat Oświaty Urzędu Miejskiego .
  
 


                                                                             Burmistrz Lubienia Kuj.
                                                                                Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Monika Woźniak (27 września 2007)
Opublikował: Monika Woźniak (27 września 2007, 12:25:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1264