Obwieszczenie - INW.6733.01.2018

Lubień Kujawski dn. 05.11.2018 r. 

INW.6733.01.2018                 
                                                                            
Obwieszczenie 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), 
  
zawiadamiam 
  
o wydaniu w dniu 05.11.2018 r. decyzji znak INW.6733.01.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy Lubień Kujawski dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki oznaczonej nr 337 położonej w obrębie ewidencyjnym Miasta Lubień Kujawski. 
  
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500. 
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia. 
  
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp.). 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 
  
  
           

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (7 listopada 2018)
Opublikował: Piotr Przybysz (7 listopada 2018, 13:59:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 221