Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.01.2017 r. decyzji znak INW.6733.13.2017.2018

Obwieszczenie
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
 
zawiadamiam
 
o wydaniu w dniu 04.01.2017 r. decyzji znak INW.6733.13.2017.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy  Miasto Lubień Kujawski dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie szkoły w związku z budową hali widowiskowo-sportowej wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr 363/10, położonej w obrębie ewidencyjnym Lubień Kujawski.
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (4 stycznia 2018)
Opublikował: Piotr Przybysz (4 stycznia 2018, 12:45:19)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (4 stycznia 2018, 15:16:22)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 252