Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na modernizacji oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim- działki nr 400/1 i 400/7 ..

Lubień Kujawski dnia 10.10.2016 r. 
INW.6220.7.8.2016
 
 
 
 
 
Zawiadomienie 
 
Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 19601 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013, poz.267 z późn.zm.)
 
zawiadamiam 
 
 
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na modernizacji oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim na terenie działki oznaczonej geodezyjnie numerem 400/1 i 400/7 obręb Lubień Kujawski, gmina Lubień Kujawski, z wniosku z dnia 15.06.2016 roku, Gminy Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 - Lubień Kujawski. 
Działając zgodnie z  art. 10 § i ustawy z dnia 14 czerwca 19601 r. Kodeks postępowania administracyjnego, powiadamiam, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strona może w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach 800 do 1500 wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag.
Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (11 października 2016)
Opublikował: Joanna Czarniak (11 października 2016, 09:08:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 236