Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w przedmiocie wznowienia postepowania

 
                                                        Lubień Kujawski dn. 30.10.2015 r.
INW 6733.3.2011                 
                                                                           


Obwieszczenie 


Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.) 
  
zawiadamiam 
 
o wydaniu w dniu 28.10.2015 r. decyzji znak INW 6733.3.2011 o umorzeniu postępowania w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną z dnia 21.01.2013 znak INW 6733.3.2011 ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w skład, której wchodzą urządzenia zasilające, sterujące oraz nadawczo – odbiorcze zlokalizowane w szafach aparaturowych posadowionych
u podstawy wieży oraz anteny sektorowe i anteny paraboliczne zawieszone na wieży kratowej o wysokości 54,5 m (ogólna wysokość wieży wraz z iglicą – ok. 56,0m) wraz z przyłączem energetycznym na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 116/3 położonej w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski. 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00. 
Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie                   w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Narty. 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
  
  
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (30 października 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (2 listopada 2015, 09:28:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 343