Obwieszczenie o wpływie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej- wydobywanie kopaliny pospolitej - piasku ze złoża kruszywa naturalnego "MODLIBÓRZ III" na części działki ewidencyjnej nr 60 w miejscowości Modlibórz,

Lubień Kujawski dnia 22.10.2015 r
INW.6220.15.2015
 
 
 
 
Zawiadomienie 
 
 
Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235), zawiadamiam, że w dniu 15.10.2015 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Firmy P.H.U. "ANMAR" Mariusz Poliński z siedzibą w m. Łojewo 70, 88-101 Inowrocław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku metoda odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża kruszywa naturalnego "MODLIBÓRZ III" w kat C1 o powierzchni obszaru górniczego 0,90 ha położonego na części działki ewidencyjnej nr 60 w miejscowości Modlibórz, gmina Lubień Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko -pomorskie. 
            Niniejszą informacje podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Modlibórz.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (22 października 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (22 października 2015, 13:08:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 410