Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłączem energetycznym na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 116/3 położonej w miejscowości Narty


Lubień Kujawski dnia 03.09.2015 r.
INW 6733.3.2011                                           
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm)..
 
zawiadamia,
że w dniu 3 września 2015 r. Burmistrz Lubienia Kujawskiego wydał postanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w skład, której wchodzą urządzenia zasilające, sterujące oraz nadawczo – odbiorcze zlokalizowane w szafach aparaturowych posadowionych u podstawy wieży oraz anteny sektorowe i anteny paraboliczne zawieszone na wieży kratowej o wysokości 54,5 m (ogólna wysokość wieży wraz z iglicą – ok. 56,0m) wraz z przyłączem energetycznym na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 116/3 położonej w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski, zakończonej decyzją ostateczną z dnia 21.01.2013 znak INW 6733.3.2011.
Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie. Strony będą mogły zaskarżyć postanowienie w odwołaniu od decyzji kończącej postępowanie w sprawie wznowienia postępowania.
Strony mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, w Wydziale Inwestycyjnym, pokój nr 18, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawski, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Narty oraz na stronie i Biuletynu Informacji Publicznej.


                                                                      Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                      Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (3 września 2015)
Opublikował: Bogumiła Sztela (4 września 2015, 10:22:02)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (9 września 2015, 10:45:16)
Zmieniono: nastąpił błąd w tytule obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 502