Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-przebudowa dróg gminnych w m. Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo.


                                                                                  Lubień Kujawski dnia, 14.08.2014 r.
 
INW.6220.4.2014
 
 
Obwieszczenie

  
Zgodnie z art. 74 ust 3 i 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz     o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235), art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, 267 j.t.) zawiadamiam strony w postępowaniu, że w dniu 14.08.2014 r. z wniosku Gminy Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski.
 Z decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się powyższego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji w miejscowości Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.   

                                                                     Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                     mgr inż. Paweł Wiktorski                      

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (14 sierpnia 2014)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (14 sierpnia 2014, 11:32:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 538