Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Beszyn


 
                                                        Lubień Kujawski dn. 23.05.2014 r.
INW.6733.1.2014      


                                                Obwieszczenie
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 j.t.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267)
 
                                                   zawiadamiam


że w dniu 23.05.2014 r. wydana została decyzja znak INW.6733.1.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z wniosku Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 38, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Szymańskiego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej do trzech budynków mieszkalnych na działkach: 219/13, 205/3, 219/4, 219/5, 219/6, 219/3 w miejscowości Siemiony, obręb geodezyjny Beszyn, gmina Lubień Kujawski,
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00.
Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 5 ustawy pizp.).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie    w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Beszyn.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.


                                                                            Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                            mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (23 maja 2014)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (26 maja 2014, 08:30:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 591