Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego omyłkę


 
                                                        Lubień Kujawski dn. 26.06.2012 r.
INW.6733.2.2012                 
 
Obwieszczenie

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  ze zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn.             zm.)
zawiadamiam

że w dniu 29.06.2012 r. wydane zostało postanowienie znak INW.6733.2.2012 prostujące oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 26.06.2012 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalającą na rzecz PERN „PRZYJAŹŃ” S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 133, w imieniu której działa pełnomocnik PPHU Janusz Ostrowicki lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na demontażu kontenera i montażu nowego budynku kontenera telemetrii o wymiarach ok. 2,5 m szer. x ok. 4,0 m dł x ok. 3,0 m wys., demontażu starych komór zasuw, montażu nowych o wym. ok. 3,0 m szer. ok. 4,0 m dł, głębokości od 2,0 do 4,0 m na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 39/1 położonej w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski.
 
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500.
Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, sołectwa Kaliska.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (29 czerwca 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (29 czerwca 2012, 14:01:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 878