Zarządzenie Nr 7/2006


Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 30 marca 2006 roku.
 
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 188 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz § 10 pkt. a uchwały Rady Miejskiej Nr: XXVIII/160/2005 z 22 grudnia 2005 r.
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
zarządza, co następuje:
 
§ 1.
W uchwale Nr: XXVIII/160/2005 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok zmienionej uchwałami:
- Nr: XXX/169/2006 z dnia 22 marca 2006 r. Rady Miejskiej.
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. § 1. otrzymuje brzmienie:
w § 1 wyrażenie „dochody gminy na kwotę 13.362.269 zł”, zastępuje się wyrażeniem „dochody gminy na kwotę 13.489.969 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 2.596.869 zł.
 
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
w § 2 wyrażenie „wydatki budżetu gminy na kwotę 13.812.269 zł”, zastępuje się wyrażeniem „wydatki budżetu gminy na kwotę 13.939.969 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 2.596.869 zł
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 
 

Dochody ogółem (24kB) excel


Dochody, zadania zlecone (22kB) excel

Dochody z dotacji (18kB) excel

Wydatki ogółem (39kB) excel

Wydatki, zadania zlecone (22kB) excel

Wydatki z dotacji (18kB) excel

Uzasadnienie (20kB) word

metryczka


Wytworzył: W.Mordzak (30 marca 2006)
Opublikował: Magdalena Semkło (30 marca 2006, 13:52:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1179