2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie Nr 36/2008

Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 6 października 2008 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Lubień Kujawski na rok 2009.

Na podstawie § 1 uchwały Nr X/66/99 Rady Miasta i Gminy z dnia 7 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta i gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XX/111/2000 z dnia 9 listopada 2000 roku zarządza się, co następuje:

 
W celu opracowania projektu budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2009 rok ustala się następujące założenia, zasady i sposób opracowania materiałów planistycznych przez gminne jednostki organizacyjne oraz referaty i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim.

§ 1. Przy pracach planistycznych należy kierować się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi zawartymi w założeniach do projektu ustawy budżetu państwa na 2009 rok, do których należy zaliczyć:

wzrost zatrudnienia w gospodarce o 2 %;


poziom inflacji na poziomie 2,9 %;


realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,6 %;


realny wzrost PKB o 4,8 %.

§ 2. 1. W zakresie opracowania projektu budżetu na 2009 rok zakłada się, że podstawą planowania dochodów na 2009 r. jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2008. Należy szczegółowo omówić poszczególne wpływy ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji. Do wielkości planowanych dochodów należy przeanalizować skutki:
planowanych zmian w uchwałach podatkowych;
prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Gminy.

2. Dochody z majątku gminy szacować na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2009 roku, zawartych umów o dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów powiększone o przewidywane wpłaty z tytułu sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie gruntów w 2009 roku.

§ 3. 1. Przy ustalaniu wydatków w projektach planów na 2009 rok należy kierować się następującymi zasadami:
w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć środki finansowe na zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami (dostawcami towarów i usług);
wysokość ogólnych wydatków bieżących (bez wynagrodzeń i pochodnych) ustalać w oparciu o ich przewidywane wykonanie za 2008 rok;
wydatki budżetowe należy planować wyłącznie na bieżące utrzymanie jednostki organizacyjnej;
wszelkie dodatkowe wydatki (remonty, wymiana wyposażenia, itp.) należy wyspecyfikować w odrębnej informacji uzasadniając zasadność wydatku;
wysokość wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne na rok 2009 należy ustalić wg zatrudnienia na dzień 31 października 2008 r., a także w oparciu o ich przewidywane wykonanie za 2008 rok i urealnić je o przyjęty wskaźnik wzrostu;
przy zgłaszaniu zadań dotyczących remontów i inwestycji należy przedłożyć pełną informację: nazwa zadania, źródło finansowania, ogólny koszt zadania inwestycyjnego, datę rozpoczęcia i zakończenia zadania inwestycyjnego, stan przygotowań do ich realizacji (opracowany projekt techniczny, posiadane zezwolenia itp.), przyjmując za priorytetowe zadania wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (załączniki nie ulegają zmianie i obowiązują jak do budżetu);

2. Jednostki ubiegające się o dotację zobowiązane są przedstawić dodatkowo szczegółową kalkulację kosztów w oparciu o art. 106 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

§ 4. Szczegółowość projektu budżetu dla jednostek organizacyjnych, zakładu budżetowego na 2009 rok określają załączniki od nr 1 do nr 6.

§ 5. Zobowiązuje się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, kierowników referatów oraz samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim do opracowania materiałów planistycznych na rok 2009 w terminie do 25 października 2008 r.

§ 6. Zobowiązuje się do opracowania informacji o stanie mienia komunalnego zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Informację o stanie mienia komunalnego należy złożyć w terminie do 25 października 2008 r. z aktualnym stanem na dzień 30 września 2008 r.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Lubienia Kujawskiego.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

załączniki (50kB) plik 

metryczka


Wytworzył: P.Wiktorski (6 października 2008)
Opublikował: Marek Tyczyński (10 października 2008, 13:40:00)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:22:44)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1259