2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie nr 19/2009

Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 14 maja 2009 r.
 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 
 
 
Na podstawie art. 48 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) w związku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766) i Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 37, poz. 287) oraz § 8 ust. 5 i § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych Komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu (Dz.U. Nr 84, poz. 921, z 2004 r. Nr 3, poz. 13 i z 2005 r. Nr 6, poz. 25), w oparciu o przeprowadzone publiczne losowanie zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Dla przeprowadzenia  głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 7 czerwca 2009 r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykazy ze składami poszczególnych komisji podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29 oraz odpowiednio w siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.
 

UZASADNIENIE
 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 37, poz. 287) zarządził takie wybory na dzień 7 czerwca 2009 r.
Z treści art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) w związku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766) wynika, że obwodowe komisje wyborcze powołuje, w przypadku Gminy Lubień Kujawski, Burmistrz lubienia Kujawskiego.
Wyłonienie składu Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1-2, 4-10 z przyczyn zgłoszenia więcej niż 10 kandydatów nastąpiło w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego.
Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie zarządzenia w tej sprawie.

załącznik (128kB) word

metryczka


Wytworzył: Ryszard Machnowski (14 maja 2009)
Opublikował: Magdalena Szarwas (15 maja 2009, 10:18:02)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:17:52)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 970