2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie 2/2009

ZARZĄDZENIE Nr 2/2009
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 21 stycznia 2009 r.

w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w celu zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski dla obszaru obejmującego część wsi Kaliska oznaczonego działkami geodezyjnymi o numerach ewidencyjnych: 266/6, 232/24 – 232/54 oraz fragmentem działki 232/61.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W celu zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski dla obszaru obejmującego część wsi Kaliska oznaczonego działkami geodezyjnymi o numerach ewidencyjnych: 266/6, 232/24 – 232/54 oraz fragmentem działki 232/61 powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczą w składzie:
1.Pan mgr inż. arch. Sławomir Bieńkowski (OIU w Gdańsku) – Przewodniczący;
2.Pani mgr inż. Wiera Kulczyńska (OIU w Gdańsku) – członek;
3.Pani Halina Lubasińska – członek
§ 2. Organizację i tryb działania Komisji, o której mowa w § 1, określa Regulamin Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. planowania przestrzennego oraz Skarbnikowi Lubienia Kujawskiego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (32kB) plik

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (21 stycznia 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (2 lutego 2009, 16:34:26)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:20:33)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1088