Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych


ZdjęcieUrząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel: 54 284 43 36,
fax: 54 284 35 00,
e-mail: oc@lubienkujawski.plKARTA USŁUG NR. 7

Nazwa
Usługi

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych


Podstawa
Prawna
Ustawa z dnia 26 października 1982r. wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r.poz. 1286 z późn. zm.), 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz.23), 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r.poz.783 z późn. zm.).

Wymagane Dokumenty
1. Wniosek o wydanie zezwolenia 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców. 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych. 4. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 5. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Miejsce
Załatwienia
Sprawy
Urząd Miejski Lubień Kujawski, pokój nr 19, Tel. 54 284 43 36

Sposób
Załatwienia
Sprawy
Wydanie zezwolenia z oznaczeniem grupy zawartości alkoholu.

Termin
Realizacji
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Opłaty
Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej. 2. Opłatę za korzystanie z zezwoleń wnosi się na rachunek Urzędu lub w kasie Urzędu Miejskiego przed wydaniem zezwolenia, w wysokości: 1. Za wydanie zezwolenia po raz pierwszy: • na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - 525,00 zł, • na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 525,00 zł, • na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - 2 100,00 zł. 2. Za wydanie zezwolenia po raz kolejny: • na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku, minimum 525,00 zł, • na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku, minimum 525,00 zł, • na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu - 2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku, minimum 2 100,00 zł.

Tryb
Odwoławczy
1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 2. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej. 3. 3. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza miasta w Lubieniu Kujawskim

Uwagi
Wydawanie zezwoleń i warunki prowadzenia sprzedaży alkoholu. a. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na czas oznaczony: • przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na minimum 4 lata, • a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na minimum 2 lata. b. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie zgłasza organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany. c. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych (koktajle), z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%. d. Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty lub niezłożenia oświadczenia, można wydać zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych na okres do 6 miesięcy (następne zezwolenie można uzyskać po upływie 12 miesięcy od upływu terminu ważności tego zezwolenia). 2. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej usytuowanych: • Na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich. • Na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników. • W miejscach i w czasie masowych zgromadzeń. • Ośrodkach i obiektach komunikacji publicznej. • W obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych. • Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na podstawie jednorazowych zezwoleń może odbywać się na imprezach na otwartym powietrzu wyłącznie w wyznaczonych punktach na terenie przewidzianym na odbycie imprezy, z wyłączeniem imprez organizowanych dla dzieci i młodzieży. 3. Zezwolenie wygasa w przypadku: • Likwidacji punktu sprzedaży. • Upływu terminu ważności zezwolenia. • Zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży. • Zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej. • Niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowym terminie. 4. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty lub niezłożenia oświadczenia może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Pliki do pobrania

Wniosek o o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (21kB) plik

Wniosek o o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (521kB) pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (15kB) plik

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (440kB) pdf


Wytworzył: Przybysz Piotr (27 kwietnia 2016)
Opublikował: Piotr Przybysz (27 kwietnia 2016, 09:33:57)

Ostatnia zmiana: Kacper Sołtysiński (7 marca 2017, 13:30:21)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 86

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij