zamówienie na:

" Budowa kanalizacji sanitarnej i przewodu wodociągowego w miejscowości Kaliska-Narty, gmina Lubień Kujawski"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.18.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 14 stycznia 2021  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski Leszczynek 2a, 99-300 Kutno Cena oferty: 150 157,80 zł, Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2021r. Okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski ,Leszczynek 2a, 99-300 Kutno uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Punkt 13 Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski , Leszczynek 2a, 99-300 Kutno wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość pkt. kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość pkt. 1 MCC S.A. ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz 277 664,27 32,45 31.08.2021r. 20,00 84 m-ce 20,00 72,45 2 HYDROWIS Grzegorz Wiśniewski Szpiegowo 55 87-600 Dobrzyń nad Wisłą 198 640,00 45,36 31.08.2021r 20,00 84 m-ce 20,00 85,36 3 EQM Wojciech Urbaniak ul. gen. Andersa 6/6 98-200 Sieradz 228 780,00 39,38 31.08.2021r 20,00 84 m-ce 10,00 79,38 4 Zakład Usługowy WOD-BUD Zdzisław Kliński Nasiegniewo 62A/2 87-811 Fabianki 211 218,97 42,65 31.08.2021r 20,00 84 m-ce 20,00 82,65 5 „KENEZ” Sp. z o.o. Al. Chopina 2/4 87-800 Włocławek 200 024,21 45,04 31.08.2021r 20,00 84 m-ce 20,00 85,04 6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski Leszczynek 2a 99-300 Kutno 150 157,80 60,00 31.08.2021r 20,00 84 m-ce 20,00 100,00 7 Brzęczkowski Sp. z o.o. ul. Wapienna 4/6 87-800 Włocławek 197 696,44 45,57 31.08.2021r 20,00 84 m-ce 20,00 85,57 8 KM INWESTYCJE Sp. z o.o. ul. Celulozowa 4a 87-800 Włocławek 194340,00 46,36 31.08.2021r 20,00 84 m-ce 20,20 86,36 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.